Reportar esta app

Description

Các loại toán tử là các ký hiệu để nối với các giá trị tạo ra một biểu thức

Toán tử số học
+Phép cộng
Phép trừ
*Phép nhân
/Phép chia
%%
Phép chia module (lấy phần dư) 
Ví dụ: 5 % 3 = 2
Toán tử so sánh
== So sánh bằng
!= So sánh khác
So sánh lớn hơn
<So sánh bé hơn
>=So sánh lớn hơn hoặc bằng
<= So sánh bé hơn hoặc bằng
===Kiểm tra 2 đối tượng bằng nhau, tức là cùng trỏ đến một ô nhớ (đối tượng) cụ thể
!==Kiểm tra 2 đối tượng không bằng nhau, tức là có cùng trỏ đến một ô nhớ (một đối tượng) hay không
\

Lưu ý: Tất cả các phép toán so sánh đều trả về giá trị true hoặc false ( đúng hoặc sai).

Toán tử gán
Phép gán là =, để thực hiện gán giá trị biểu thức bên phải vào biến ở phía bên trái toán tử
biến = biểu_thức
=var a = 1 + 2
a += 1Tương đương a = a + 1
a -= 1Tương đương a = a – 1
a *= 1Tương đương a = a * 1
a /= 1Tương đương a = a / 1
Toán tử logic
||Phép hoặc: a || b kết quả true nếu a hoặc b là true
&&Phép và: a && b kếu quả true nếu cả a và b là true
!biểu_thứcPhép phủ định: !a nếu a là true thì kết quả phép toán là false
Biểu thức điều kiện
biểu_thức_điều_kiện ?? biểu_thức_1: biểu_thức_2Nếu biểu thức điều kiện là true thì giá trị tính theo biểu thức 1, ngược lại là biểu thức 2

1
var a = 4;

1
var b = 10;

1
var d = (a &gt; b) ? a : b;

1
//Kết quả d = 10
biểu_thức_1 ?? biểu_thức_2Nếu biểu_thức_1 khác nil thì lấy biểu_thức_1, ngược lại lấy giá trị từ biểu_thức_2

1
var appleColor: String? = nil

1
var color: String = apple ?? "Red"
Toán tử phạm vi
Swift hỗ trợ 2 toán tử  và ..< liên quan đến phạm vi giá trị, giúp nhanh chóng có được một dải các giá trị
Tạo khoảng đóng các giá trị Khi viết a…b tương đương với [a, b]
Tạo khoảng hở các giá trị ..<Khi viết a..<b tương đương với [a, b)
Tham khảo thêm ngay  Biến trong Swift: var và let - Tự học 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *