Lệnh PE trong cad nối line thành poline

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Lệnh nối line thành poline trong Autocad

Select polyline or [Multiple] (Chọn đa tuyến cần hiệu chỉnh)

  • Lựa chọn Multiple cho phép ta chọn nhiều đối tượng trên dòng nhắc “Select polyline:” Chọn M
  • Objects selected is not a polyline (Đối tượng ta chọn không phải là đa tuyến)
  • Do you want it turn into one? (Bạn có muốn chuyển đối tượng chọn thành đa tuyến không? (hoặc gõ Y) hoặc Nhấn ENTER để chuyển thành đa tuyến). Sau đó xuất hiện dòng nhắc hiệu chỉnh đa tuyến. Nếu đối tượng chọn là đa tuyến thì sẽ xuất hiện dòng nhắc hiệu chỉnh toàn bộ đa tuyến.
  • Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: J (Chọn J và ENTER để kết thúc lệnh)
  • Enter fuzz distance or: Bạn gõ khoảng quét.
Lệnh PE
Lựa chọn các line
select nào
hãy chuẩn bị chọn chức năng
Chọn join
Đây là kết quả
Tham khảo thêm ngay  CAD Lệnh Xclip Áp Dụng Cắt Vùng Cần Hiển Thị Khi Dùng Block

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *