Home AutocadLisp CAD Làm phẳng đối tượng AutoCAD 2D, lỗi không cắt được chân dim