Insize 1108-300 thước kẹp, thước cặp điện tử 300 mm