Reportar esta app

Description

Hệ thống Unicode

Tại sao Java sử dụng Hệ thông Unicode

Trước khi có Unicode, đã có rất nhiều tiêu chuẩn khác:

  • ASCII (American Standard Code for Information Interchange) được sử dụng ở Hoa Kỳ
  • ISO 8859-1 được sử dụng ở Tây Âu
  • KOI-8 được sử dụng ở Nga
  • GB18030 and BIG-5

Và như vậy, có 2 vẫn đề xảy ra!

  • Thứ nhất, Một giá trị mã cụ thể tương ứng với ký tự khác nhau trong các tiêu chuẩn ngôn ngữ khác nhau.
  • Thứ hai, Các kiểu mã hóa cho các ngôn ngữ với tập các ký tự lớn có biến length. Nhiều ký tự thông dụng được mã hóa thành 1 byte, những ký tự khác yêu cầu 2 hoặc nhiều byte.

Để giải quyết vấn đề này, có một vài chuẩn mã hóa ký tự được ra đời, trong đó có Unicode.

Trong Unicode, mỗi ký tự chiếm 2 byte, Vì thế java cũng sử dụng 2 byte cho mỗi ký tự.

Giá trị nhỏ nhất: \u0000

Giá trị lớn nhất: \uFFFF

Tham khảo thêm ngay  Các kiểu dữ liệu trong java

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *