Home Lập trình - Coder & DeveloperTự học Python Giới thiệu chung về class trong Python, constructor