Reportar esta app

Description

MỤC LỤC
LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY…………………………………………………………………………… 6
GIỚI THIỆU…………………………………………………………………………………………….. 9
CHƯƠNG 1: GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG ……………………………………………………… 10
1. Màn hình làm việc của SketchUp ………………………………………………………………. 10
a. Toolbars (Thanh công cụ)……………………………………………………………………. 10
b. Menu File ………………………………………………………………………………………… 11
c. Edit Menu ………………………………………………………………………………………… 12
d. View Menu ………………………………………………………………………………………. 13
e. Camera Menu …………………………………………………………………………………… 14
2. Shortcut Keys: (Phím tắt) ……………………………………………………………………….. 16
CHƯƠNG 2: CÁC CÔNG CỤ LÀM VIỆC TRONG SKETCHUP ……………………………. 18
1. Cách thiết lập bản vẽ: ……………………………………………………………………………. 18
2. Chế độ khoá đường và bắt điểm trong SketchUp ………………………………………….. 18
a. Khoá đường:…………………………………………………………………………………….. 18
b. Chế độ bắt điểm: ………………………………………………………………………………. 19
3. Thực hành các công cụ cơ bản:………………………………………………………………… 19
3.1. Công cụ LINE (Đoạn thẳng) …………………………………………………………….. 19
3.2. Công cụ Rectangle (R): Hình chữ nhật ……………………………………………………27
4. Thực hành các công cụ quan trọng:…………………………………………………………… 28
4.1. Push/Pull Tool (P) – Kéo/Nén đối tượng………………………………………………… 28
4.2. Arc Tool – A (Cung tròn) …………………………………………………………………… 34
4.3. Circle Tool – C (Hình tròn)…………………………………………………………………. 39
4.4. Polygon Tool – Ctrl +P (Hình đa giác) ………………………………………………….. 41
4.5. Freehand Tool – Ctrl F (Phác tay) ……………………………………………………….. 42
4.6. Move Tool – M (Di chuyển đối tượng) ………………………………………………….. 45
4.7. Rotate Tool – Q (Xoay đối tượng) …………………………………………………………47
4.8. Scale Tool – S (Thu phóng đối tượng)……………………………………………………51
4.9. Follow Me Tool – Alt+F (Trượt dẫn đối tượng)……………………………………….. 56
4.10. Offset Tool – F (Sao chép đồng dạng)………………………………………………….60

CHƯƠNG 3: BÀI TẬP THỰC HÀNH CÁC CÔNG CỤ ĐÃ HỌC …………………………… 62
CHƯƠNG 4: THỰC HÀNH DỰNG BIỆT THỰ ………………………………………………… 74
THỰC HÀNH DỰNG NHÀ PHỐ……………………………………………….. 135
CHƯƠNG 5: CÔNG CỤ SANDBOX TOOLS………………………………………………….. 170
1. From Contours (Tạo từ đường đồng mức)…………………………………………………..170
2. Sandbox from Scratch (Tạo từ mặt TIN phẳng) ……………………………………………172
3. Smoove Tool (Tạc bề mặt địa hình) …………………………………………………………..172
4. Stamp Tool (San nền)…………………………………………………………………………….176
5. Drape Tool (Phủ mặt địa hình) …………………………………………………………………177
6. Add Detail Tool (Chi tiết hóa mặt TIN) ……………………………………………………….178
7. Flip Edge Tool (Lật cạnh tam giác đơn vị của mặt TIN) ………………………………….180
CHƯƠNG 6: CÁC CÔNG CỤ DỰNG HÌNH NÂNG CAO………………………………….. 181
1. Plugin 1001 Bit……………………………………………………………………………………..181
1.1. Point on face – đặt điểm tham chiếu. ………………………………………………….181
1.2. Divide – chia cạnh lựa chọn với các tùy chọn khác nhau đặt ra…………………..182
1.3. Align selected entities – Căn chỉnh các đối tượng. …………………………………..183
1.4. Perpendicular line ……………………………………………………………………………184
1.5. Face on plane defined by 3 points……………………………………………………….184
1.6. Best fit face……………………………………………………………………………………185
1.7. Extrude theo con đường dốc cong ………………………………………………………186
1.8. Extrude maintaining taper …………………………………………………………………189
1.9. Xoay mặt ………………………………………………………………………………………190
1.10. Move đỉnh ……………………………………………………………………………………191
1.11. Fillet – Bo cạnh……………………………………………………………………………..192
1.12. Chamfer………………………………………………………………………………………193
1.13. Extend ………………………………………………………………………………………..193
1.14. Offset …………………………………………………………………………………………193
1.15. Mặt cắt ngang ………………………………………………………………………………194
1.16. Độ dốc cạnh…………………………………………………………………………………194
1.17. Linear array………………………………………………………………………………….196
1.18. Rectangular array ………………………………………………………………………….197
1.19. Polar array …………………………………………………………………………………..198

1.20. Vertical Walls………………………………………………………………………………..200
1.21. Opening on wall…………………………………………………………………………….200
1.22. Rãnh ngang………………………………………………………………………………….202
1.23. Các công cụ tạo cầu thang ………………………………………………………………204
a. Creat Staircases 1 ………………………………………………………………………….204
b. Creat Staircases 2 ………………………………………………………………………….204
c. Creat Staircases 3…………………………………………………………………………..205
d. Creat Staircases 4 ………………………………………………………………………….205
e. Creat Spiral Staircases …………………………………………………………………….206
f. Escalator ………………………………………………………………………………………206
1.24. Khung cửa sổ ……………………………………………………………………………….207
1.25. Khung cửa đi………………………………………………………………………………..207
1.26. Panel Divider ………………………………………………………………………………..208
1.27. Perforated Screen ………………………………………………………………………….208
1.28. Lam thông gió 1 ……………………………………………………………………………209
1.29. Lam thông gió 2 ……………………………………………………………………………209
1.30. Tạo tiết diện hình chữ nhật từ các cạnh………………………………………………210
1.31. Tạo tiết diện hình tròn từ các cạnh…………………………………………………….210
1.32. Joists………………………………………………………………………………………….211
1.33. Tạo Vì kèo, Xà gồ, Litô……………………………………………………………………211
1.34. Hip Roof………………………………………………………………………………………212
CHƯƠNG 7: VRAY CHO SKETCHUP …………………………………………………………. 213
1. Giao diện người dùng (UI)……………………………………………………………………..214
2. Tạo vật liệu:………………………………………………………………………………………..215
3. Cách ốp vật liệu cho 1 công trình: …………………………………………………………..224
4. Tuỳ chọn Render: ………………………………………………………………………………..249
CHƯƠNG 8: ÔN TẬ

Link tải: http://j.gs/F89F

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *