Home Lập trình - Coder & DeveloperTự học Python Dữ liệu của class Python: instance và class attribute