Reportar esta app

Description

Để sử dụng các dịch vụ của Apple, cần phải có một tài khoản Apple ID

Tạo một tài khoản Apple ID: https://appleid.apple.com -> Create Your Apple ID

Đăng nhập vào tài khoản Apple ID: https://developer.apple.com/account/

Vào Download Tools để thấy những bản cập nhập mới nhất của Xcode (kể cả beta) 

Vào Build Your First App để xem hướng dẫn tạo ứng dụng đầu tiên

Tham khảo thêm ngay  Kiểu dữ liệu - Tự học 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *