Reportar esta app

Description

Công cụ

Trong lập trình Swift chúng ta có thể làm việc với các công cụ sau:

 1. Terminal
 2. Swift Online
  • online.swiftplayground.run
  • repl.it
 3. Xcode
  • Playground
  • Command Line Tools

Làm việc trong Terminal

Trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc trong Terminal

Để làm việc với Swift thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là khởi chạy môi trường: Gõ lệnh swift-> ấn Enter ( nếu có thông báo yêu cầu nhập mật khẩu thì các bạn chỉ cần nhập mật khẩu của máy tính vào là xong).

Sau khi môi trường được khởi động, chúng ta có thể gõ lệnh của Swift. Ở đây mình gõ lệnh print(“Hello World”) để in ra dòng chữ Hello World.

Để thoát khỏi môi trường Swift chúng ta bấm phím Control + Z

Làm việc với Xcode

Đối với Xcode, chúng ta có thể sử dụng Playground hoặc Command Line Tools:

 • Playground: Xcode-> File -> New -> Playground-> Blank.
 • Command Line Tools: Xcode -> New Projects -> chọn tab MacOS -> Command Line Tool.

Đặc biệt, khi viết Swift ở Terminal hoặc Playground, thì Swift sẽ biên dịch và trả về kết quả ngay khi gõ từng dòng lệnh, đó gọi là Swift REPL ( Repeat Evaluation Print Loop).

Lệnh xuất ra màn hình

Ngôn ngữ Swift được xây dựng dựa trên việc kế thừa các tính năng của 2 ngôn ngữ C và Object – C

In ra màn hình console chuỗi Hello World

Tham khảo thêm ngay  Cài đặt và làm quen với Xcode - Tự học 3

print(“Hello, World!”).

Lệnh Run, Build ứng dụng

Để chạy một project trong Xcode, chúng ta sử dụng phím tắt cmd + B để build ứng dụng và cmd + R để chạy ứng dụng, hoặc click vào nút Run.

Đặc điểm của Swift

 • Top level: Một dòng lệnh hoặc một biểu thức không nằm trong một hàm, khối lệnh, hoặc một class nghĩa là nó nằm ở Top-level, là nơi khai báo sử dụng các thư viện, biến, hằng số, hàm, lớp.
 • Điểm bắt đầu của chương trình Swift: trong một chương trình Swift có file main.swift là một file đặc biệt, vì nó là điểm bắt đầu để chạy chương trình. Có thể gọi hàm hoặc viết biểu thức ở Top-Level trên file nguồn main.swift, đó là một ngoại lệ dành cho file này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *