Reportar esta app

Description

Chuỗi là một tập hợp các kí tự, một chuỗi có thể tách thành một mảng các kí tự và ngược lại, một mảng kí tự có thể ghép lại thành một chuỗi.


1
2
3
4
5
6
7
8
let dogCharacter: [Character] = ["D", "o", "g", "🐶"]
let dogString: String(dogCharacter)

print(dogString)

for character in dogString {
print(character)
}

Kết quả:

Một số thuộc tính của chuỗi và kí tự:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
let currentDay = "Tuesday"
let prefix = "Today is "

let today = prefix + currentDay
print(today)

// .isEmpty để kiểm tra xem chuỗi có rỗng hay không, isEmpty = true là rỗng
print(currentDay.isEmpty)

// nối chuỗi = appending
let anotherToday = prefix.appending(currentDay)
print(anotherToday)

//viết hoa
print(today.uppercased())
// viết thường
print(today.lowercased())

//Kiểm tra đầu chuỗi, cuối chuỗi
print(today.prefix(5)); print(today.suffix(6))

// Kiểm tra xem trong chuỗi có chứa chuỗi mình muốn tìm
print(today.contains("Monday")

// đảo chuỗi
today.reversed()

// khai báo một mảng string
let myArrrayString = ["This" , "is" , "Techmaster" , "iOS" , "class"]

// nối chuỗi từ một mảng
print(myArrayString.joined())

//nối chuỗi
print(myArrayString.joined(separator: " "))

//cắt chuỗi thành một mảng
let joinedMystring = myArrayString.joined()
print(joinedMyString.components(separatedBy: "h"))
Tham khảo thêm ngay  Cài đặt và làm quen với Xcode - Tự học 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *