Reportar esta app

Description

Lệnh Leader trong CAD (lệnh led trong cad) là lệnh ghi kích thước theo đường dẫn trong autocad. Cách dùng lệnh leader trong cad như sau :

• Lệnh: leaderl

· Lệnh tắt: led

• Menu: dimension\leader

Lệnh Leader ghi chú thích cho đường dẫn, đánh số vị trí trong bản vẽ lắp … Leader là một đối tượng bao gồm đầu mũi tên gắn với các phân đoạn là đường thẳng hoặc đường spline. Ngoài ra, có một đoạn thẳng nhỏ ngang nằm dưới dòng chữ mô tả. Nếu kích thước là liên kết (biến DIMASSOC = ON) thì điểm bắt đầu của leader sẽ liên kết với một vị trí của đối tượng. Nếu đối tượng hình học thay đổi vị trí thì mũi tên của leader sẽ liên kết với đối tượng và các đường dẫn sẽ kéo giãn ra, các dòng chú thích vẫn nằm trên vị trí cũ.

Command : Leader↵

• Specify leader start point: Điểm dẫn đầu tiên P1

• Specify next point: Điểm dẫn kế tiếp P2

· Enter first line of annotation text or <options>: Nhập dòng chữ vào hoặc ENTER

• Specify next point: Điểm dẫn kế tiếp P3 hoặc ENTER

• Specify next point or [Annotation/Format/Undo] <Annotation>: Nhập dòng chữ hoặc ENTER

· Enter next line of annotation text: Tiếp tục nhập dòng chữ vào hoặc ENTER để kết thúc lệnh. Lúc này xuất hiện hộp thoại Edit Mtext cho phép ta nhập chữ số kích thước vào. Tại dòng nhắc “Specify leader start point” ta sử dụng phương thức bắt điểm NEArest. Nếu tại dòng nhắc Annotation ta nhấn phím ENTER thì các dòng nhắc sau sẽ xuất hiện:

Tham khảo thêm ngay  CAD lệnh xoay đối tượng trong autocad Rotate

Command : Leader↵

• Specify leader start point: Điểm dẫn đầu tiên P1

 Specify next point: Điểm dẫn kế tiếp P2

· Enter first line of annotation text or <options>: Nhấp ENTER hoặc nhập dòng chữ

• Specify next point: Điểm dẫn kế tiếp hoặc ENTER

 Specify next point or [Annotation/Format/Undo] <Annotation>: ↵

· Enter an annotation option [Tolerance/Copy/Block/None/Mtext] <Mtext>: Nhấp ENTER hoặc sử dụng các lựa chọn.

Các lựa chọn

• Format

° Lựa chọn này xuất hiện dòng nhắc: Enter leader format option [Spline/STraight/Arrow/None]<Exit>:

∗ Spline/STraight Đường dẫn có thể là đường cong (Spline) hoặc đường thẳng (STraight)

∗ Arrow/None Đầu đường dẫn xuất hiện mũi tên (Arrow) hoặc không có mũi tên (None)

∗ Arrow/None Đầu đường dẫn xuất hiện mũi tên (Arrow) hoặc không có mũi tên (None)

· Block: Chèn một block vào đầu đường dẫn. Khi nhập B Enter block name or [?]:

• None: Không có chú thích tại đầu đường dẫn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *