Home Nhà thiết kế - DesignerAutocad CAD khi dim quá hẹp, số hiển thị khó nhìn?