Home Lập trình - Coder & DeveloperTự học Python Các loại phương thức (method) trong Python class