Reportar esta app

Description

Khai báo biến số

Để khai báo biến thì chúng ta sử dụng từ khóa var

Cú pháp:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
// Khai báo một biến
var <tên biến>: <kiểu dữ liệu>
Ví dụ: var name: String

// Khai báo một biến đồng thời gán luôn giá trị
var <tên biến>: <kiểu dữ liệu> = <giá trị>
Ví dụ: var age: Int = 20

// Khai báo một biến không xác định kiểu dữ liệu
var <tên biến> = <giá trị>
Ví dụ: var name = "HieuDev"

Ví dụ:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
// Khai báo biến kiểu chuỗi
var strName: String
strName = "HieuDev"

// Khai báo và gán giá trị cho biến
var year: Int = 2020

// Khai báo đồng thời nhiều biến
var a, b, c: Double
var x = 0.0, y = 0.0, z = 0.0

Lưu ý: Biến số có thể thay đổi giá trị ( Nghĩa là: chúng ta có thể cập nhật lại giá trị cho biến đó tại các thời điểm khác nhau).

Ví dụ thay đổi giá trị biến số:


1
2
3
4
5
6
7
8
var name = "HieuDev"
var age = 20

// Thực hiện thay đổi giá trị của biến
name = "Học lập trình IOS - HieuDev"
age = 26

print(name, age)

Khai báo hằng số:

Để khai báo hằng số chúng ta sử dụng từ khóa let

Cú pháp:


1
2
3
4
5
6
7
8
// Khai báo một hằng só xác định kiểu dữ liệu
let <tên hằng số>: <kiểu dữ liệu>

// Khai báo một hằng số đồng thời gán luôn giá trị
let <tên hằng số>: <kiểu dữ liệu> = <giá trị>

// Khai báo một hằng số không xác định kiểu dữ liệu
let <tên hằng số> = <giá trị>

Ví dụ:


1
2
3
4
5
6
7
let pi = 3.14159

let yearOfBirth = 2020

let languageName = "Swift"

let 🐒 = "Monkey" // Có thể sử dụng unicode dể khai báo hằng số

Lưu ý:

  • Giá trị của hằng số không thể thay đổi.
  • Khi nào chúng ta nên khai báo hằng số: => Đó là khi chúng ta làm việc với những giá trị không bao giờ thay đổi ( Ví dụ: số pi, năm sinh…).
Tham khảo thêm ngay  Toán tử - Tự học 7

Truyền tham số vào trong chuỗi.

Khi làm việc với biến thì chúng ta có nhiều trường hợp cần đặt biến trong một chuỗi nhất định.

Ví dụ: Chúng ta có biến year = 2020. Nhiệm vụ của chúng ta cần làm là đặt biến này vào câu ” Năm 2020 là năm nhuận”


1
2
var year: Int = 2020
print("Năm\(year) là năm nhuận")

Ngoài ra chúng ta có thể thực hiện biểu thức trong chuỗi


1
2
var year: Int = 2020
print("Năm\(year + 4) cũng là năm nhuận").

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *