Reportar esta app

Description

Cùng nhau học tiếng Nhật nào.

Tiếng Nhật có 3 loại chữ là: Hiragana, Katakana và Kanji tức chữ Hán.
Hiragana và Katakana là chữ biểu âm, mỗi chữ thể hiện 1 âm, còn chữ Hán là chữ biểu ý, mỗi chữ có ý nghĩa nhất định.

Tham khảo thêm ngay  Một vài từ đầu tiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *