Bài 20 – Thanh công cụ Large Tool Set trong Sketchup 2018.

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Công cụ Large Tool Set (tương tự như thanh công cụ Getting Started – Bài 19) cũng là thanh công cụ được tổng hợp các lệnh thường xuyên sử dụng từ các thanh công cụ khác, mục đích để làm gọn màn hình, thay vì mở cùng lúc 3, 4 thanh công cụ nhỏ thì chỉ cần mở một thanh công cụ lớn này. 
 

 

Bộ công cụ Large Tool Set bao gồm 6 lệnh sau:
  • Select / Make Component / Paint Bucket / Eraser. 
  • Line / Freehand / Rectangle / Rotated Rectangle / Circle / Polygon / Arc / 2 Point Arc / 3 Point Arc / Pie.
  • Move / Push-Pull / Rotate / Follow Me / Scale / Offset.
  • Tape Measure Tool / Dimension / Protractor / Text / Axes / 3D Text.
  • Orbit / Pan / Zoom / Zoom Window / Zoom Extents / Previous / Position Camera / Look Around / Walk.
  • Section Plane.

 

1. SELECT / MAKE COMPONENT / PAINT BUCKET / ERASER.

Tổ hợp 4 lệnh này nằm trong thanh công cụ Principal sẽ được trình bày chi tiết trong Bài 24. Hiển thị thanh công cụ ra màn hình làm việc bằng cách chọn Menu View → Toolbar → Principal.

2. LINE / FREEHAND / RECTANGLE / ROTATED RECTANGLE / CIRCLE / POLYGON / ARC / 2 POINT ARC / 3 POINT ARC / PIE.

Tổ hợp 10 lệnh này nằm trong thanh công cụ Drawing đã được trình bày chi tiết trong Bài 16. Hiển thị thanh công cụ ra màn hình làm việc bằng cách chọn Menu View → Toolbar → Drawing.

3. MOVE / PUSH-PULL / ROTATE / FOLLOW ME / SCALE / OFFSET.

Tổ hợp 6 lệnh này nằm trong thanh công cụ Edit đã được trình bày chi tiết trong Bài 18. Hiển thị thanh công cụ ra màn hình làm việc bằng cách chọn Menu View → Toolbar → Edit.

4. TAPE MEASURE TOOL / DIMENSION / PROTRACTOR / TEXT / AXES / 3D TEXT.

Tổ hợp 6 lệnh này nằm trong thanh công cụ Construction đã được trình bày chi tiết trong Bài 15. Hiển thị thanh công cụ ra màn hình làm việc bằng cách chọn Menu View → Toolbar → Construction.

5. ORBIT / PAN / ZOOM / ZOOM WINDOW / ZOOM EXTENTS / PREVIOUS / POSITION CAMERA / LOOK AROUND / WALK.

Tổ hợp 9 lệnh này nằm trong thanh công cụ Camera đã được trình bày chi tiết trong Bài 13. Hiển thị thanh công cụ ra màn hình làm việc bằng cách chọn Menu View → Toolbar → Camera.

6. SECTION PLANE.

Lệnh này dùng để tạo mặt cắt qua công trình, đây là một lệnh nằm trong thanh công cụ Section sẽ được trình bày chi tiết trong Bài 26. Hiển thị thanh công cụ ra màn hình làm việc bằng cách chọn Menu View → Toolbar → Section.

Tham khảo thêm ngay  Bài 06 - Menu View trong Sketchup 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *