Bài 19 – Thanh công cụ Getting Started trong Sketchup 2018.

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Công cụ Getting Started là thanh công cụ được tổng hợp các lệnh thường xuyên sử dụng từ các thanh công cụ khác, mục đích để làm gọn màn hình, thay vì mở cùng lúc 3, 4 thanh công cụ nhỏ thì chỉ cần mở một thanh công cụ lớn này. Bộ công cụ Getting Started bao gồm các lệnh sau:

 

  • Select. 
  • Eraser.
  • Lines / Arcs / Shapes.
  • Push and Pull / Offset / Move / Rotate / Scale.
  • Tape Measure / Text.
  • Paint Bucket.
  • Orbit / Pan / Zoom / Zoom Extents.
  • 3D Warehouse / Extension Warehouse.
  • Layout.
  • Extension Manager.

 

1. SELECT.

Sử dụng lệnh này để chọn đối tượng và áp dụng cho các lệnh khác. Lệnh này tương tự như cách chọn Menu Tool → Selection hoặc phím tắt Space trên bàn phím (phím khoảng trắng).

2. ERASER .

Sử dụng lệnh này để xóa đối tượng. Lệnh này tương tự như cách chọn Menu Tool → Eraser hoặc phím tắt E trên bàn phím. Đây là một lệnh đơn dùng để xóa đối tượng, lệnh này sẽ nằm chung với một số lệnh khác trong thanh công cụ Principal và sẽ được trình bài trong Bài 24.

3. LINES / ARCS / SHAPES.

Nhóm lệnh này gồm nhiều lệnh vẽ đối tượng nằm trong thanh công cụ Drawing và đã được trình bài trong Bài 16.

 4. PUSH AND PULL / OFFSET / MOVE / ROTATE / SCALE.

Nhóm lệnh này tương tự như các lệnh trong thanh công cụ Edit và đã được trình bài trong Bài 18. Tuy nhiên tại đây không có lệnh Follow Me.

5. TAPE MEASURE / TEXT.

Nhóm lệnh này gồm 02 lệnh Tape Measure / Text nằm trong thanh công cụ Construction và đã được trình bài trong Bài 15.

6. PAINT BUCKET.

Đây là một lệnh đơn dùng để tô vật liệu cho đối tượng, lệnh này sẽ nằm chung với một số lệnh khác  trong thanh công cụ Principal và sẽ được trình bài trong Bài 24.

7. ORBIT / PAN / ZOOM / ZOOM EXTENTS.

Nhóm lệnh này gồm 04 lệnh Orbit / Pan / Zoom / Zoom Extents nằm trong thanh công cụ Camera và đã được trình bài trong Bài 13.

8. 3D WAREHOUSE / EXTENSION WAREHOUSE.

Nhóm lệnh này gồm 02 lệnh 3D Warehouse / Extension Warehouse nằm trong thanh công cụ Warehouse và sẽ được trình bài trong Bài 33.

 

9. LAYOUT.

Lệnh này dùng để quản lý các đối tượng theo lớp, Lệnh này tương tự như cách chọn Menu File → Send to Layout và sẽ được trình bài trong Khóa Sketchup 02 (Nâng cao).

Tham khảo thêm ngay  Bài 06 - Menu View trong Sketchup 2018

10. EXTENSION MANAGER.

Lệnh này dùng để quản lý các Plugin đã cài đặt vào phần mềm, trạng thái update.., Lệnh này tương tự như cách chọn Menu Window → Extension Manager.

 

Content retrieved from: https://tienvlog.blogspot.com/2019/08/bai-19-thanh-cong-cu-getting-started.html.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *