Reportar esta app

Description

Menu này chứa các lệnh về setup không gian vẽ, ẩn hiện các khay bổ trợ hiển thị thông tin đối tượng (Tray), cài đặt đơn vị bản vẽ và một số thông tin khác.

 
Để làm quen và dễ sử dụng cho tất cả các menu khác chúng ta nên nhận biết các điểm sau:
 • Các nhóm lệnh được phân cách bằng dòng kẻ ngang, màu nhạt.
 • Bên trái là tên của các lệnh trong menu.
 • Các lệnh phía sau có dấu … là khi click chọn sẽ mở ra cửa sổ mới.
 • Bên tay phải là tên phím tắt của lệnh.
 • Dấu mũi tên bên tay phải lệnh cho chúng ta biết lệnh này có thêm những lựa chọn khác.

NHÓM LỆNH 1

Default Tray – Điều khiển các cửa sổ làm việc phụ trợ.
 • Hide Tray – Ẩn / Hiện các cửa sổ bên phải.
 • Rename Tray – Đặt lại tên cửa sổ.
 • Entity Info – Hiển thị thông tin đối tượng.
 • Materials – Chỉnh vật liệu cho đối tượng.
 • Components – Hiệu chỉnh Component.
 • Styles – Định dạng hiển thị khung nhìn.
 • Layers – Quản lý đối tượng theo lớp.
 • Scenes – Quản lý khung nhìn, camera.
 • Shadows – Bật / Tắt và hiệu chỉnh bóng đổ.
 • Fog – Hiệu ứng sương mù cho khung nhìn.
 • Match Photo – Thêm hình ảnh nền vào khung nhìn chung với đối tượng.
 • Soften Edges – Định dạng hiển thị cạnh, làm mịn cạnh đối tượng.
 • Instructor – Cửa sổ hỗ trợ các lệnh khi làm việc.
 • Outliner – Quản lý đối tượng theo thuộc tính.
Tham khảo thêm ngay  Bài 06 - Menu View trong Sketchup 2018

NHÓM LỆNH 2

Manage Trays – Cài đặt cửa sổ làm việc phụ, thêm mới, đổi tên cửa sổ.
New Tray – Tạo cửa sổ làm việc mới.

NHÓM LỆNH 3

Model Info – Quản lý, cài đặt thông tin dự án làm việc.
Preferences – Quản lý các cài đặt chung.

NHÓM LỆNH 4

3D Warehouse – Thư viện, nơi chia sẻ dữ liệu của chương trình
Extension Warehouse – Thư viện tiện ích bổ sung cài đặt thêm cho chương trình.

NHÓM LỆNH 5

Extension Manager – Quản lý các tiện ích bổ sung cài đặt thêm cho chương trình.

NHÓM LỆNH 6

Ruby Console – Công cụ lập trình thêm các tính năng khác cho Sketchup.
Layers Organizer – ….
Component Options – Quản lý các thuộc tính của Component.
Component Attributes – Thêm các hành động cho Component.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *