Reportar esta app

Description

Menu này chứa các lệnh về quản lý đối tượng như xóa đối tượng, tô màu cho đối tượng, di chuyển, xoay, phóng to thu nhỏ đối tượng…

Để làm quen và dễ sử dụng cho tất cả các menu khác chúng ta nên nhận biết các điểm sau:
 • Các nhóm lệnh được phân cách bằng dòng kẻ ngang, màu nhạt.
 • Bên trái là tên của các lệnh trong menu.
 • Các lệnh phía sau có dấu … là khi click chọn sẽ mở ra cửa sổ mới.
 • Bên tay phải là tên phím tắt của lệnh.
 • Dấu mũi tên bên tay phải lệnh cho chúng ta biết lệnh này có thêm những lựa chọn khác.

NHÓM LỆNH 1

Select – Lệnh chọn đối tượng để thực hiện một lệnh khác.
Eraser – Lệnh xóa đối tượng.
Paint Bucket – Lệnh tô vật liệu cho đối tượng.

NHÓM LỆNH 2

Move – Lệnh di chuyển đối tượng.
Rotate – Lệnh xoay đối tượng.
Scale – Lệnh thu nhỏ / phóng to đối tượng.

NHÓM LỆNH 3

Push/Pull – Lệnh co / kéo mặt đối tượng để tạo khối.
Follow me – Lệnh điều chỉnh co kéo mặt đối tượng để tạo khối theo một đường định sẵn.
Offset – Lệnh tạo đối tượng song song với cạnh đã chọn trong một mặt phẳng.

NHÓM LỆNH 4

Outer Shell – Lấy mặt ngoài của hai đối tượng chồng lên nhau.
Solid Tools – Nhóm công cụ hiệu chỉnh khối.
 • Intersect – Chỉ lấy phần giao nhau của 2 đối tượng.
 • Union – Gần giống với Outer Shell.
 • Subtract – Trừ đối tượng thứ nhất so với đối tượng thứ 2. Xóa đối tượng thứ nhất.
 • Trim – Trừ đối tượng thứ nhất so với đối tượng thứ 2. Giữ lại đối tượng thứ nhất.
 • Spit – Cắt xén phần giau nhau giữa các đối tượng và tạo ra đối tượng mới. Giữ lại tất cả.
Tham khảo thêm ngay  Bài 20 - Thanh công cụ Large Tool Set trong Sketchup 2018.

NHÓM LỆNH 5

Tape Measure – Công cụ đo khoảng cách (đo chiều dài, độ cao) và vẽ các đường gióng, lưới định vị.
Protractor – Công cụ đo góc và vẽ  vẽ các đường gióng, lưới định vị góc.
Axes – Di chuyển hệ trục tọa độ để vẽ những vị trí phức tạp giúp tăng năng suất công việc.

NHÓM LỆNH 6

Dimensions – Công cụ ghi kích thước đối tượng.
Text – Công cụ ghi chú cho đối tượng.
Dimensions – Công cụ tạo chữ nổi 3D.

NHÓM LỆNH 7

Section Plane – Công cụ tạo mặt cắt dọc, mặt cắt ngang cho dự án.

NHÓM LỆNH 8

Advanced Camera Tools – Công cụ cài đặt góc nhìn nâng cao.
 • Create Camera – Tạo góc nhìn máy ảnh.
 • Look Through Camera – Chọn máy ảnh để nhìn.
 • Look/Unlook Current Camera – Khóa / Mở khóa máy ảnh hiện tại.
 • Show/Hide All Camera – Ẩn / Hiện tất cả máy ảnh.
 • Show/Hide Camera Frustum Lines – Ẩn / Hiện đường lưới bao quát khu vực máy ảnh.
 • Show/Hide Camera Frustum Volume – Ẩn / Hiện mặt bao quát khu vực máy ảnh.
 • Reset Camera – Đặt lại máy ảnh.
 • Select Camera Type – Chọn định dạng cho máy ảnh.
Interact – Công cụ tương tác với các Component, điều khiển chuyển động đặt trước.
Sandbox – Công cụ hiệu chỉnh địa hình.
 • Smoove – Tạo địa hình theo bán kính, vùng chọn cụ thể.
 • Stamp – Tạo địa hình theo các mặt được chọn cụ thể.
 • Drape – Tạo đối tượng gióng lên một hệ lưới khác.
 • Add Detail – Chia nhỏ đối tượng lưới được chọn.
 • Flip Edge – Thay đổi phương liên kết của các mặt được chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *