Reportar esta app

Description

Menu này chứa các lệnh về hiệu chỉnh thao tác lệnh trong sketchup như Undo, Redo, Cut, Paste…

 
Để làm quen và dễ sử dụng cho tất cả các menu khác chúng ta nên nhận biết các điểm sau:
  • Các nhóm lệnh được phân cách bằng dòng kẻ ngang, màu nhạt.
  • Bên trái là tên của các lệnh trong menu.
  • Các lệnh phía sau có dấu … là khi click chọn sẽ mở ra cửa sổ mới.
  • Bên tay phải là tên phím tắt của lệnh.
  • Dấu mũi tên bên tay phải lệnh cho chúng ta biết lệnh này có thêm những lựa chọn khác.

NHÓM LỆNH 1.

Undo – Hủy một lệnh vừa thực hiện và trở về lệnh trước đó.
Redo – Phục hồi lại một lệnh vừa hủy.

NHÓM LỆNH 2.

Cut – Cắt đối tượng đang được chọn.
Copy – Copy đối tượng đang được chọn.
Paste – Dán đối tượng vừa cắt hoặc copy.
Paste in Place – Dán tại chỗ đối tượng vừa chọn cắt hoặc copy.
Delete – Xóa đối tượng.
Delete Guides – Xóa tất cả các đường lưới.

NHÓM LỆNH 3.

Selete All – Chọn tất cả các đối tượng .
Selete None – Hủy chọn tất cả.

NHÓM LỆNH 4.

Hide – Ẩn đối tượng được chọn.
Un Hide – Hiện đối tượng được ẩn.

NHÓM LỆNH 5.

Lock – Khóa đối tượng được chọn.
Un Lock – Mở khóa đối tượng được chọn.

NHÓM LỆNH 6.

Make Component – Tạo đối tượng liên kết.
Make Group – Nhóm đối tượng để quản lý.
Close Group/Component – Đóng đối tượng liên kết / đối tượng nhóm sau khi hiệu chỉnh.

NHÓM LỆNH 7.

Intersect Faces – Đảo mặt đối tượng được chọn.

NHÓM LỆNH 8.

No Selection – Thể hiện việc đang chọn đối tượng / hoặc không.
Tham khảo thêm ngay  Bài 03 - Setup một số thuộc tính trước khi vẽ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *