Reportar esta app

Description

enu này chứa các lệnh về quản lý file của phần mềm như tạo mới tài liệu, mở tài liệu, sao lưu tài liệu …

Để làm quen và dễ sử dụng cho tất cả các menu khác chúng ta nên nhận biết các điểm sau:
  • Các nhóm lệnh được phân cách bằng dòng kẻ ngang, màu nhạt.
  • Bên trái là tên của các lệnh trong menu.
  • Các lệnh phía sau có dấu … là khi click chọn sẽ mở ra cửa sổ mới.
  • Bên tay phải là tên phím tắt của lệnh.
  • Dấu mũi tên bên tay phải lệnh cho chúng ta biết lệnh này có thêm những lựa chọn khác.

NHÓM LỆNH 1.

New – Tạo file dự án mới.
Open – Mở file dự án có sẵn và đang lưu trên máy tính. Sau khi chọn lệnh này thì chọn tiếp đường dẫn để mở file làm việc.

NHÓM LỆNH 2.

Save – Lưu file dự án đang làm việc.
Save as – Lưu file dự án đang làm việc với tên mới.
Save a copy as – Gần giống save as.
Save as Template – Lưu file dự án mẫu để làm việc cho dự án khác.

NHÓM LỆNH 3.

Send to Layout – Gửi dự án sang Layout.

NHÓM LỆNH 4.

Geo-location – Thêm vị trí định vị cho dự án lấy theo bản đồ thực tế.
3D Warehouse – Thư viện dùng để share dự án đang làm, hoặc tải dự án về sử dụng.
Trimble connect – Kết nối với tài khoản Trimble, công ty đang sở hữu phần mềm Sketchup.
Import – Nhập dữ liệu vào mô hình. Bao gồm file Cad, Ảnh, SU,..
Export – Xuất dữ liệu ra làm việc với phần mềm khác.

NHÓM LỆNH 5.

Print setup – Cài đặt trước khi in dự án.
Print preview – Xem dự án trước khi in.
Print – In dự án.
Generate report – Thống kê và xuất khối lượng.

NHÓM LỆNH 6.

Các file gần đây được sử dụng.

Tham khảo thêm ngay  Bài 13 - Thanh công cụ Camera trong Sketchup 2018.

NHÓM LỆNH 7.

Exit – Đóng dự án, thoát khỏi phần mềm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *