Home Nhà thiết kế - DesignerSketchupLệnh sketchup Bài 03 – Setup một số thuộc tính trước khi vẽ.