Home Nhà thiết kế - DesignerAutocadLệnh autocad CAD Lệnh Xclip Áp Dụng Cắt Vùng Cần Hiển Thị Khi Dùng Block