Home AutocadLệnh autocad CAD Lệnh Xclip Áp Dụng Cắt Vùng Cần Hiển Thị Khi Dùng Block