AM05-2pcs/Lô Cần Điều Khiển Phải/Trái Cảm Biến Analog 3D Cho Playstation 4 PS4 Bộ Phận Sửa Chữa Dualshock 4